Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Sfintei Cuvioase Melania Romana

Acatistul Sfintei Cuvioase Melania Romana

219
Sfânta Cuvioasă Melania Romana
Sfânta Cuvioasă Melania Romana

31 Decembrie / 13 Ianuarie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Tropar, glasul al 8-lea

Întru tine, maică, cu osârdie s-a mântuit cel după chip; că, luând crucea, ai urmat lui Hristos; și lucrând, ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură, Preacuvioasă Maică Melania, duhul tău.

Condacul 1

Preacuvioasei maicii noastre Melania, care din Roma a răsărit și lumii odor de mult preț s-a arătat, veniți toți dreptslăvitorilor creștini, că împletindu-i cununi de laudă să-I cântăm: Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Icosul 1

Îngerilor de bucurie pricinuitoare, iar nouă, celor din valea plângerii, fierbinte dăruitoare de mângâiere și nădejde este viata ta, o, Sfântă, și mulțumindu-ți că ai strălucit printre noi, îți grăim:
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, crin iubitor de feciorie;
Bucură-te, parfum ce răspândești buna mireasmă a virtuților;
Bucură-te, visterie nesecată de bunătate;
Bucură-te, cea învesmântata cu smerenia Stăpânului;
Bucură-te, lauda călugăritelor și-a lor vrednică plată;
Bucură-te, împlinitoarea osârdnică a Evangheliei Sfinte;
Bucură-te, rândunica neatinsă de materia lumii;
Bucură-te, a Duhului Sfânt alăută melodioasă;
Bucură-te, prietena a celor ce te cheamă;
Bucură-te, lumina și lauda noastră;
Bucură-te, pentru noi mijlocitoarea și fierbinte rugătoare;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 2

În aureolele cerești, te desfătezi acum de frumusețea Mirelui tău, Melania preacinstită, de unde caută spre noi cei osteniți de nenumărate ispite și nevoi, că rugându-te să-ți înălțăm glas de mulțumire: Aliluia!

Icosul 2

Silită fiind spre nuntă de către părintii tăi, Pinian, cel care ți-a fost rânduit soț, nu a reușit să stingă flacăra ce o aveai pentru Stăpânul, iar inima ta a devenit altar de jertfă, pentru care ascultă de la noi:
Bucură-te, odrasla din părinti de frunte și foarte bogați;
Bucură-te, suflet împodobit cu ințelepciunea de sus;
Bucură-te, că nu ai iubit mărirea cea lumească;
Bucură-te, că singurul tău dor a fost să slujești Domnului;
Bucură-te, că părintii tăi nu au ținut seama de el;
Bucură-te, că pe Pinian îl priveai ca pe un frate;
Bucură-te, că îndelung îl rugai spre păzirea fecioriei;
Bucură-te, că și cu lacrimi încercai să îl îndupleci spre aceasta;
Bucură-te, că toată bogăția doreai a i-o da numai să te lase liberă;
Bucură-te, că el ți-a promis a te asculta după ce vei rodi doi moștenitori ai averilor părintești;
Bucură-te, că născând o fetita ai făgăduit-o Domnului;
Bucură-te, că măcar ea ți-ai dorit a fi fecioară neprihănită;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 3

Văzând că nici după nașterea fetitei nu ai fost slobozită de legătura însoțirii, mai mult ți-ai înmulțit nevoințele și ostenelile, fericită. Încă și să fugi ai cugetat, de nu te-ar fi oprit pe tine glasul Apostolului care zice: „Poruncesc nu eu, ci Domnul, că femeia să nu se despartă de bărbat” și „bine este, femeie, de-ți vei mantia bărbatul”. Iar noi, văzând râvna ta cea mare, îți cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Ca un cerb însetat după izvorul curăției, așa ți-ai chinuit trupul cu postul și privegherea și în taină purtai o cămașă de păr aspru pe trupul tău cel firav. Ajuta-ne și nouă, celor doborâți de povara păcatelor că întorcându-ne pe calea pocăinței, să zărim lumina Învierii și să zicem:
Bucură-te, Sfântă Melania de doruri îngerești plină;
Bucură-te, că lacrimile nu ți-au secat niciodată;
Bucură-te, că ele erau mărturia dragostei pentru Hristos;
Bucură-te, că nu primeai podoabe și haine scumpe;
Bucură-te, că podoaba ta era Hristos, Mărgăritarul Cel Neprețuit;
Bucură-te, că cu daruri îți momeai slujnicele spre a nu-ți vesti nevoințele;
Bucură-te, căci cu milostenii și fapte bune îți alinai durerea inimii;
Bucură-te, că nădejdea nu ți-ai pierdut în încercări;
Bucură-te, și ne întărește și pe noi în necazuri și boli;
Bucură-te, și ne învață să nu cârtim în ceasul ispitirii;
Bucură-te, luminându-ne că de-a pururi pe Domnul să-L slăvim;
Bucură-te, însemnătoarea noastră la rugăciune și doxologie;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 4

Trecând o vreme ai zămislit din nou, și apropiindu-se timpul să naști, întru pomenirea Sfântului Laurențiu ai petrecut toată noaptea rugându-te, de dureri cumplite fiind cuprinsă, și slăbind foarte, cu greu ai născut un băiat, care îndată fiind botezat a murit, iar tu ai dat slavă lui Dumnezeu zicând: Aliluia!

Icosul 4

După o naștere anevoioasă, epuizată și sfârșită, te primejduiai, Sfântă Melania, a trece pragul veșniciei. De care lucru spăimântându-se Pinian, a făgăduit înaintea altarului Domnului a petrece în curăție și din acel ceas te-ai însănătoșit. Iar noi, minunându-ne de aceasta, îți grăim:
Bucură-te, că la timpul rânduit, Domnul ți-a îndeplinit dorința arzătoare;
Bucură-te, că El n-a trecut cu vederea umilința sufletului tău;
Bucură-te, că însănătoșirea ta a fost un semn pentru Pinian;
Bucură-te, că astfel a înțeles că Domnul încuviințează promisiunea făcută:
Bucură-te, că și alt semn i-a fost trimis prin moartea fetitei la doar câteva zile;
Bucură-te, că ostenelile tale nu au rămas fără de roade;
Bucură-te, că Duhul Sfânt i-a grăit tanic, deșteptându-i doruri cerești;
Bucură-te, că îndată a început a urî deșertăciunea lumii;
Bucură-te, că a se face monah l-ai făcut a jindui;
Bucură-te, că uniți fiind în Domnul, v-ați pus averile în maniile săracilor;
Bucură-te, că n-ați dorit comori pe pământ;
Bucură-te, comoara noastră, în arșița sărăciei duhovnicești;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 5

Care dintre pământeni poate pricepe oceanul nestăvilit de har ce însuflețea duhul tău spre lucrarea faptelor dumnezeiești? Pe acesta neputându-l a-l cuprinde nici Publicola, tatăl tău, copleșit de durere, s-a mutat la ceruri, implorându-ți iertare și mijlocirea: Aliluia!

Icosul 5

Uimire mare a căzut peste nobilimea romană, preacuvioasă maică, văzându-ți sârguința de-a împarți săracilor mulțimea bogățiilor. Căci, atâta averi aveai, incă si după împărat, nimeni nu te întrecea. Însă, dorit-ai a schimba slava cu smerita slujire a aproapelui și purpura cu umila haină monahală, iar noi te lăudam așa:
Bucură-te, stăpâna peste cetăți și sate;
Bucură-te, moștenitoare a ținuturi din Italia și Sicilia;
Bucură-te, deținătoare a proprietăți în Spania și Galia;
Bucură-te, și în Britania și Mauritania vestita stăpânitoare;
Bucură-te, că Africa și Cartagina se fălesc cu tine;
Bucură-te, că pe toate le-ai închinat lui Hristos;
Bucură-te, că asemeni unui buchet de flori nestemate i le-ai dăruit;
Bucură-te, tezaur strălucitor al Romei;
Bucură-te, mama orfanilor și-a lor binefăcătoare;
Bucură-te, zâmbetul dulce al nevoiașilor și năpăstuiților;
Bucură-te, maica celor ce vor să le fii aproape;
Bucură-te, acoperitoarea noastră în ziua judecații;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 6

Ctitoră de biserici și mănăstiri ai fost maică prea lăudată căci pretutindeni pe unde au umblat Sfintele tale picioare n-ai pregetat a face bine, dăruindu-te și pe tine însăți ofrandă bineprimite lui Hristos și viata ta că o neîntrerupta cântare: Aliluia!

Icosul 6

Din averile ce le aveai, Sfântă Melania, că niște râuri mari curgeau îndurările tale în toată lumea. Apusul și Răsăritul vestesc binefacerile tale, zicând:
Bucură-te, că milostivirile tale au ajuns până în Mesopotamia și Fenicia;
Bucură-te, miluitoarea celor din Siria, Egipt și Palestina;
Bucură-te, purtătoarea de grija a tuturor bisericilor și mănăstirilor;
Bucură-te, împodobirea lor cu mătăsuri și vesminte cusute cu fir de aur;
Bucură-te, că și în casele de străini răsună daniile tale;
Bucură-te, mângâierea săracilor, bolnavilor și-a văduvelor;
Bucură-te, cercetătoarea celor din închisori și din temnițe;
Bucură-te, răscumpărătoarea celor robiți;
Bucură-te, că ai liberat miile de sclavi ce îți slujeau mai înainte;
Bucură-te, că traiul tău era și mai simplu decât al sclavilor;
Bucură-te, că nu te-ai lăsat robită decât de dragostea lui Hristos;
Bucură-te, cea care ne primești sub mantia ocrotirii tale;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 7

Cufundați fiind în păcate grele și apăsați de necruțătoarea conștiință, nu mai îndrăznim nici ochii, a ni-i ridica spre Cel răstignit și de aceea alergăm la tine, Sfântă Melania. Cere pentru noi milă Stăpânului, că prin mijlocirile tale fiind izbăviți și să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 7

După treisprezece ani, ajunsă la aspră sărăcie, aveai să îmbrățișezi calea desăvârșirii monahale, pentru care, alături de Pinian ai cercetat monahii și pustnicii din Egipt, Nistria și Alexandria spre a afla tainele luptei duhovnicești. Ajuta-ne și nouă, cuvioasă Melania, să luptam cu egoismul firii căzute din noi, și biruind prin tine să grăim:
Bucură-te,că sub acoperământul smereniei pururea te-ai adăpostit;
Bucură-te, că smerenia ți-a fost cununa tuturor virtuților;
Bucură-te, că Maica Domnului ți-a fost călăuză și pildă;
Bucură-te, că pentru dragostea Ei și a Fiului Ei ai ales reaua pătimire;
Bucură-te, mireasmă a raiului ce ne înalți din țărână;
Bucură-te, ciocârlie preadulce glăsuitoare în graiurile Duhului;
Bucură-te, adiere de pace și binecuvânte sufletelor învolburate;
Bucură-te, nectar ce ne desfătezi cu dulceața solirilor tale;
Bucură-te, straja tare pentru sufletele slabe și neajutorate;
Bucură-te, călăuzitoarea celor neștiutori;
Bucură-te, înțelenirea noastră la ceas de cumpănă;
Bucură-te, întărirea celor ce sunt în lupta nepătimirii;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 8

Mistuita fiind de râvna Domnului te-ai înălțat din treaptă în treaptă și n-ai aflat răgaz până ce n-ai ajuns în Patria Cerească. Din slava Preasfintei treimi, caută, fericită, spre cei ce în sudori și ispite își duc călătoria vieții și întărește-i a canta: Aliluia!

Icosul 8

De dorul singurătății fiind aprinsă, te-ai zăvorât într-o chilie strâmtă, pe Muntele Măslinilor, neprimind decât pe mama ta, Albina, la cinci zile și pe fratele tău duhovnicesc Pinian, pentru care ascultă unele că acestea:
Bucură-te, că mama ta ți-a urmat vieții ascetice;
Bucură-te, maică duhovnicească și povățuitoarea lui Pinian;
Bucură-te, nevoitoare înflăcărată;
Bucură-te, că două ceasuri într-un cufăr îngust și scurt îți așezai trupul ostenit de priveghere;
Bucură-te, că drept așternut aveai un sac;
Bucură-te, că din sacul pe care dormeai ieșeau viermi, arătând petrecerea ta cea rea;
Bucură-te, că hrana ta era putină pâine neagră sâmbăta și duminica;
Bucură-te, că untdelemn nu gustai decât de Paști și în marile sărbători;
Bucură-te, că în postire te-ai asemănat marelui Antonie;
Bucură-te, că pe satana l-ai făcut de rușine;
Bucură-te, înger în trup muritor;
Bucură-te, văpaie serafimică de iubire;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 9

Veniți toți cei iubitori de Dumnezeu să o lăudam pe plăcuta lui roabă, pe ceea ce s-a arătat tămăduitoarea celor bolnavi, mângâierea celor întristați, nădejde și bucurie celor deznădăjduiți și ajutătoare în felurite năpaste și scârbe, aducându-I prinos de cântare: Aliluia!

Icosul 9

Ritorii cei iscusiți în ințelepciunea lumească nu se dumiresc de tine, sfântă, cum, lepădându-ți întreaga avere ai ales traiul mai umil și decât al celor mai săraci și nu se pricep -ți cânta tine:
Bucură-te, porumbița Domnului cea iubitoare de curăție;
Bucură-te, mireasa veșnicului Mire;
Bucură-te, stea preastrălucita ce luminezi întunericul păcatelor;
Bucură-te, izvor cristalin celor însetați de Dumnezeu;
Bucură-te, însemnătoarea multor tineri la calea monahală;
Bucură-te, scară înaltă ce ne urci către Rai;
Bucură-te, întăritoarea noastră pe Golgota vieții acesteia;
Bucură-te, nădejdea noastră nerușinată;
Bucură-te, împăciuitoarea celor învrăjbiți;
Bucură-te, limanul celor prigoniți și asupriți;
Bucură-te, împreună petrecătoare în toate împrejurările grele și lunecoase;
Bucură-te, și fii cu noi când va fi să dam seamă înaintea Marelui Judecător;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 10

Cum te vom lauda maică preacinstită? Sau cum îți vom mulțumi pentru milele ce le-ai arătat nouă nevrednicilor? Căci viata noastră cea împătimită este străină de laudele tale. Ci primește smerita noastră cântare: Aliluia!

Icosul 10

După paisprezece ani de zăvorâre, ai îngropat pe Albina cea în cucernicie mutată la Domnul și iarăși te-ai închis, într-o chilie încă și mai strâmtă și mai întunecată. Dar străbătându-ți vestea pretutindeni, preacinstită, ai iești după un an spre mântuirea altora și făcând o mănăstire ai fost așezata povățuitoare la nouăzeci și mai bine de fecioare, cu care împreună îți zicem:
Bucură-te, cea vădită de Harul dumnezeise;
Bucură-te, că slăvind pe Hristos, ai fost slăvită de El;
Bucură-te, făclie ce n-a putut fi ascunsă sub obroc;
Bucură-te, că pe surori le învățai smerita cugetare și ascultarea;
Bucură-te, că la răbdare și nerăutate le îndemnai;
Bucură-te, că spre curăție și priveghere le întăreai;
Bucură-te, că în tăcere, la vorbirea cu Domnul le povățuiai;
Bucură-te, aducătoarea multor desfrânate la viața cea neprihănită;
Bucură-te, înflăcărată insuflătoare de iubire;
Bucură-te, că în fiecare zi te împărtășeai cu Sfintele lui Hristos Taine;
Bucură-te, că în toate le slujeai, purtându-le de grija maicilor tale;
Bucură-te, că Pinian a adormit în Domnul într-una din mănăstirile întemeiate de tine;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 11

Întoarce, Sfântă Melania, de la calea rătăcirii și din negura împietririi, pe cei ce zac în eresuri și credințe deșarte, că venind în turma Pastorului Celui Bun, să-I cânte cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Ca o făclie în lume ai fost, prealăudată, împrăștiind tuturor razele darurilor cerești. Încă și cu darul facerii de minuni și al tămăduirii de boli te-a împodobit Mirele tău, iar noi, îndulcindu-ne de binefacerile tale, îți grăim:
Bucură-te, mare făcătoare de minuni;
Bucură-te, vindecătoarea piciorului împărătesei Evdochia;
Bucură-te, izgonitoarea duhului necurat din tânărul căruia demonul îi înțepenise gura;
Bucură-te, că și din multi alții ai alungat duhurile întunericului;
Bucură-te, izbăvitoarea femeii celei primejduite de fătul mort ce îl avea în pantele;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale ai întors spre umilință încăpățânarea lui Messala, cea mustrată în vis;
Bucură-te, a multor bolnavi tămăduire;
Bucură-te, că vorbind cu putere multă ai combătut vorbele cele insolatoare ale sofiștilor și împletiturile nestorienelor;
Bucură-te, căci cu zelul pentru ortodoxie ai rușinat pe Origen;
Bucură-te, că bolnavă fiind n-ai pregetat osteneala călătoriei pentru convertirea unchiului păgân;
Bucură-te, că diavolul ți s-a arătat, lovindu-ți soldul cu o durere cumplită ce ai îndurat-o până la convertirea lui;
Bucură-te, că ai cunoscut mai înainte ziua trecerii la Domnul;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 12

Săraci fiind de faptele cele bune și slăbănogiți prin încălcările poruncilor sfinte, ne-am făcut alungători ai Harului Mângâietorului, dar avându-te pe tine, preacuvioasă maică, îndrăznim căci nu vom fi rușinați, ci vom rosti cântare de mântuire: Aliluia!

Icosul 12

Cantând laudele tale cu umilință și evlavie ne plecăm rărunchii sufletelor noastre și slăvindu-te, îți mulțumim cu graiuri că acestea:
Bucură-te, maica noastră cea dăruită de Domnul și cinstită de îngeri și de oameni;
Bucură-te, bucuria celor ce nădăjduiesc în tine;
Bucură-te, îndrăzneala tuturor celor ce scapă la ajutorul tău;
Bucură-te, izbânda noastră și grabnică folositoare;
Bucură-te, povățuitoare tainică pe calea pocăinței;
Bucură-te, luminătoarea celor umbriți de neștiința și nepăsare;
Bucură-te, binecuvântarea monahiilor și îndrumătoarea lor pe culmile virtuții;
Bucură-te, înțelepțitoarea pașilor noștri întru lucrarea faptelor bune;
Bucură-te, spaima dracilor și arma împotriva lor;
Bucură-te, rugătoare fierbinte pentru întreg neamul omenesc;
Bucură-te, mijlocitoarea noastră la tronul Dumnezeiesc;
Bucură-te, aprigă apărătoare în ceasul cel mai de pe urmă al nostru;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Condacul 13

O, preaslăvită Sfântă Melania, ceea ce lupta cea bună ai luptat și cununa nestricăciunii ai luat de la Mirele tău Hristos, primește puțina noastră rugăciune și solește către Domnul să privească cu indurare spre păcătoșii robii săi și izbăvindu-i de toate relele și nevoile, să-i învrednicească de veșnicele daruri unde neîncetat răsună cântarea: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.

După aceasta se zice iarăși Icosul 1 și Condacul 1

Icosul 1

Îngerilor de bucurie pricinuitoare, iar nouă, celor din valea plângerii, fierbinte dăruitoare de mângâiere și nădejde este viata ta, o, Sfântă, și mulțumindu-ți că ai strălucit printre noi, îți grăim:
Bucură-te, preafrumoasă mireasă a lui Hristos;
Bucură-te, crin iubitor de feciorie;
Bucură-te, parfum ce răspândești buna mireasmă a virtuților;
Bucură-te, visterie nesecată de bunătate;
Bucură-te, cea învesmântata cu smerenia Stăpânului;
Bucură-te, lauda călugăritelor și-a lor vrednică plată;
Bucură-te, împlinitoarea osârdnică a Evangheliei Sfinte;
Bucură-te, rândunica neatinsă de materia lumii;
Bucură-te, a Duhului Sfânt alăută melodioasă;
Bucură-te, prietena a celor ce te cheamă;
Bucură-te, lumina și lauda noastră;
Bucură-te, pentru noi mijlocitoarea și fierbinte rugătoare;
Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită din Gradina lui Hristos!

Condacul 1

Preacuvioasei maicii noastre Melania, care din Roma a răsărit și lumii odor de mult preț s-a arătat, veniți toți dreptslăvitorilor creștini, că împletindu-i cununi de laudă să-I cântăm: Bucură-te, Sfântă Melania, floare neveștejită în Gradina lui Hristos!

Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Melania Romana – tămăduitoarea

O, Sfântă Cuvioasa Melania, ceea ce din dragoste pentru Hristos te-ai lepădat de toată dezmierdarea și robia trupului și ai ajuns să fii împreună cu Cel pe Care cu osârdie L-ai iubit, îndrăzneala aflând către Dânsul, caută spre cei care cu umilință și cu evlavie aleargă la al tău sprijin și nu trece cu vederea aceasta puțină rugăciune a noastră, a nevrednicilor păcătoși.
Mijlocește Sfântă, pentru noi cei îngreunați și slăbănogiți de mulțimea ispitelor și frământărilor acestui veac mai înșelător și mai primejdios că oricând, că Domnul Dumnezeu să ne întărească cu puterea de sus a purta crucea suferinței până la sfârșit, să ne păzească de toată înșelăciunea și viclenia vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, să ne lumineze mintea a petrece neabătuți de la calea adevărului și de la voia Sa, să ne călăuzească pașii pe drumul spinos și strâmt al mântuirii, picurând în inimile noastre din izvorul nesecat al darurilor sale lacrimile curățitoare ale pocăinței, duhul smereniei, al răbdării, și al blândeții, duhul curăției și al dreptății, aprinzând în noi văpaia mistuitoare a dragostei care arde toți spinii patimilor noastre, pregătind astfel sufletul a intra în împărăția cea veșnică a odihnei și a bucuriei nesfârșite.
Roagă pe Domnul, Sfântă, să păzească Biserica Sa întreagă și nevătămată de toate eresurile și schismele luminându-I pe conducătorii noștri să stea neabătuți pe temelia adevărului, purtând mai departe Tezaurul Ortodoxiei fără frică și alunecări datorate slăbiciunilor noastre.
Nădăjduim că prin rugăciunile tale fiind izbăviți, să-l slăvim și noi împreună cu tine pe cel în Treime închinat Tatăl și Fiul și Sfântul Duh acum și pururea și în vecii nesfârșiți. Amin.