Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

Acatistul Sfântului Cuvios Eftimie cel Mare

455

20 Ianuarie / 02 Februarie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Tropar, glasul al-4-lea

Veselește-te pustiu care nu rodeai, bucură-te ceea ce nu aveai durere; că bărbatul doririlor Duhului ți-a înmulțit ție fii, sădindu-i cu dreapta cinstire de Dumnezeu și hrănindu-i cu înfrânarea, spre împlinirea faptelor bune. Cu ale cărui rugăciuni, Hristoase Dumnezeule, mântuiește sufletele noastre.

Condacul 1

Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim noi, fiii săi. Luminătorul pustiei și povățuitorul călugărilor cu fapta și cu cuvântul, ca celui ce are îndrăzneală către Domnul să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Icosul 1

Înger, între oameni, pe pământ ai petrecut Părinte Eftimie, înălțându-te în sus cu aripile smereniei, Preacuvioase; pentru aceasta, de la toți auzi:
Bucură-te, Îngerule pământesc!
Bucură-te, omule cel ceresc!
Bucură-te, înălțimea faptelor bune!
Bucură-te, a smereniei înălțime!
Bucură-te, al monahilor îndreptătorule!
Bucură-te, al tuturor povățuitorule!
Bucură-te, că înfrânarea ai săvârșit!
Bucură-te, că patimile le-ai biruit!
Bucură-te, Părinte al Părinților!
Bucură-te, părtașule al pustnicilor!
Bucură-te, că de tine s-au bucurat Îngerii!
Bucură-te, că de tine se veselesc Arhanghelii!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 2

Cum voi începe a lăuda Minunile tale, fapte de care s-au minunat Îngerii, noi cei din țărână și supuși patimilor? Ci, biruiți de dragostea cea către tine, prea Fericite părinte, te lăudăm cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Cu lumina cea neapropiată luminat fiind, ca un soare și strălucit în pustietăți cu învățăturile luminând, Părinte Eftimie, pe cei ce veneau la tine, cu suflet neîndoit; pentru aceasta, auzi de la toți așa:
Bucură-te, cel plin de Darul Prea Sfântului Duh!
Bucură-te, că prin aceasta pe toți i-ai învățat!
Bucură-te, că cu lumina cea neapropiată ai strălucit!
Bucură-te, căci ca un soare ai luminat!
Bucură-te, că izvoare de mântuire ai arătat!
Bucură-te, că prin tine mulți s-au mântuit!
Bucură-te, că stâlp în chipul focului te-ai arătat!
Bucură-te, căci, cu lumina cunoștinței, ai gonit negura patimilor!
Bucură-te, căci, cu suflet arzător, Domnului ai slujit!
Bucură-te, cel ce mult te-ai nevoit!
Bucură-te, că tuturor pildă de fapte bune te-ai făcut!
Bucură-te, căci cercetător celor necăjiți ai fost!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 3

Sfințit fiind lui Dumnezeu din pântecele maicii tale ca alt Samuil, Părinte Eftimie, după numire te-ai făcut mângâiere credincioșilor, călugărilor toiag, întărire celor ce cântăm: Aliluia!

Icosul 3

Veseliți-vă, a zis Îngerul părinților tăi; că prunc se va naște vouă numit cu numele veseliei. Și te-ai zămislit în pântecele adâncitelor făgăduințe și, din pruncie, cu rugăciunea te-ai hrănit. Pentru aceasta, auzi:
Bucură-te, că prin rugăciune ai fost dat părinților!
Bucură-te, că și Îngerul în vedenie a zis părinților: Veseliți-vă!
Bucură-te, că odraslă din părinți binecredincioși ești!
Bucură-te, cel numit cu numele veseliei!
Bucură-te, păzitorul curăției!
Bucură-te, că prin tine, veselie Sfintele Biserici au luat!
Bucură-te, că născându-te tu, maica ta de sterpăciune s-a izbăvit!
Bucură-te, că și ea după moartea tatălui tău Domnului a slujit!
Bucură-te, că Diaconiță a fi s-a învrednicit!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 4

Din cea stearpă născându-te, lucrător și mult roditor, de bună rodire duhovnicească, te-ai arătat, tăind spinii păgânătății, Prea Cuvioase, Dumnezeiască sămânța bunei Credințe aruncând, cântai așa: Aliluia!

Icosul 4

Prea Cuvioase Părinte Eftimie, nașterea ta mai înainte o a vestit Îngerul cel trimis ca și lui Ioan celui ce a odrăslit din pântecele sterp, că aceluia râvnitor te-ai arătat. Pentru aceasta, îți cântăm:
Bucură-te, cel asemenea la obicei cu Marele Ioan Botezătorul!
Bucură-te, că neagonisitor ai fost cu acela!
Bucură-te, iubitorule de liniște ca Marele Arsenie!
Bucură-te, că în munți ai strălucit cu nenumărate lumini!
Bucură-te, că din boală pe mulți ai mântuit!
Bucură-te, că din sămânța ta cea duhovnicească de monahi pustia s-a umplut!
Bucură-te, că pre aceștia la Dumnezeiasca împărăție i-ai povățuit!
Bucură-te, cel mult strălucit!
Bucură-te, mare luminătorule!
Bucură-te, cald folositorule!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 5

De grijile lumești lepădându-te și primind viața cea îngerească, cu înfrânarea, sufletul ți-ai împodobit și dar de Minuni de la Dumnezeu ai luat, din destul, cântând: Aliluia!

Icosul 5

Prea Cuvioase Părinte, din pruncie, cu osârdie, spre fapte bune nevoindu-te ai părăsit lumea și toate cele din lume, părinții și bogățiile, iubind viața cea cu sărăcie și smerită, pentru care auzi acestea:
Bucură-te, că cetatea Melitina ai părăsit!
Bucură-te, că în Cetatea Domnului ai intrat!
Bucură-te, că prieten iubit pe Teoctist cel minunat ai aflat!
Bucură-te, că împreună cu dânsul până la sfârșit ai petrecut!
Bucură-te, că într-un gând Domnului ați slujit!
Bucură-te, că viață înaltă ai ajuns!
Bucură-te, că Locaș de încăpere Duhului Sfânt te-ai făcut!
Bucură-te, că firea ta înfruntându-ți, firea îngerească ai ajuns!
Bucură-te, luceafăr mult strălucit!
Bucură-te, că la ceruri pre mulți i-ai suit!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 6

Strălucit-au faptele tale cele bune ca soarele pe pământ și în cer, bună slugă a lui Hristos, Eftimie, căci cu dreptate ne-ai propovăduit nouă Credința lui Hristos cea adevărată și fără prihană. Pentru aceasta, cântăm: Aliluia!

Icosul 6

Cu toiagul Crucii întorcându-te, Prea Cuvioase Părinte, pârâiele fărădelegilor le-ai uscat și din râul desfătării Dumnezeiești și din izvorul Raiului, Prea Fericite, adăpându-te, izvoare de mântuire în pustie ai arătat. Pentru aceea, îți strigăm:
Bucură-te, cel ce ai fost începător de mângâierea Bisericii!
Bucură-te, că, prin nașterea ta, toate pornirile eretice s-au izgonit!
Bucură-te, căci, cu ereticii, prin cuvinte te-ai luptat și i-ai dovedit!
Bucură-te, că tare împotriva lor ai stat!
Bucură-te, că pre Arie și pre Nestorie i-ai lepădat!
Bucură-te, că pre mulți de înșelăciunea lor i-ai scăpat!
Bucură-te, că mare luminător ai fost!
Bucură-te, că pre mulți, la Dreapta Credință, i-ai adus, scăpându-i de munci!
Bucură-te, că, pre mulți, prin baia botezului i-ai curățat!
Bucură-te, că, pre cei curați, lui Hristos i-ai adus!
Bucură-te, că lumea ai luminat!
Bucură-te, căci ca un finic la cereasca înălțime te-ai suit!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 7

Vrând pe tine tot a te sfinți lui Dumnezeu, Părinte și dorind de slava cea nemuritoare, la Dânsul ai alergat cu căldură prin viețuire curată, prin pustnicie și prin viață prea luminată strigând: Aliluia!

Icosul 7

Sărăcia, Celui ce S-a născut din Fecioară, cu adevărat luând, ai socotit cele trecătoare ca iarba, fericite. Pentru aceasta, spre râvna vieții îngerești, ai ridicat pe toți cei ce-ți strigă ție cu dragoste:
Bucură-te, mult nevoitorule!
Bucură-te, grabnic sprijinitorule!
Bucură-te, al tuturor ajutătorule!
Bucură-te, viețuitorul cel mare al pustiei!
Bucură-te, vlăstarul cel neveștejit al cetății Meletina și al Armeniei!
Bucură-te, că, din tinerețe, lui Hristos ai urmat!
Bucură-te, că, firește, de trup te-ai depărtat!
Bucură-te, izbăvitorul multora din înșelăciune!
Bucură-te, dătătorul a râuri de tămăduiri!
Bucură-te, prin care Dumnezeu s-a preamărit!
Bucură-te, prin care Satana s-a rușinat!
Bucură-te, că pre noi la ceruri cu învățăturile tale ne-ai ridicat!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 8

Păstorind cu vrednicie pe monahii cei din Sfânta Lavră îi învățai zicând: Privegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită! Iar aceasta cunoașteți întâi că se cade ca cei ce s-au lepădat de lume, a nu avea a sa nevoie, ci a ține smerita cugetare grijindu-se de ceasul morții și a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 8

Dorind de slava împărăției cerurilor, te-ai nevoit a-i aduce pre toți lui Hristos, Mirele cel veșnic, lămuriți prin fapte bune, pentru care sunt acestea:
Bucură-te, că, prin lacrimile tale și prin tot postul, trupul ți-ai topit!
Bucură-te, al Dumnezeieștii petreceri povățuitorule!
Bucură-te, al celor căzuți ridicare!
Bucură-te, a multora mântuire!
Bucură-te, că și pre noi ne povățuiești a urma ție!
Bucură-te, că povețele tale urmând, aducem sufletelor noastre bogăție!
Bucură-te, cel prin care Cuvioșii se împodobesc!
Bucură-te, cel prin care oamenii se mântuiesc!
Bucură-te, Dumnezeiasca mângâiere a tuturor!
Bucură-te, lumina minții călugărilor!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 9

Covârșind părinte pe toți cu blândețea chipului și cu smerita cugetare a inimii, pentru că Darul Prea Sfântului Duh l-ai primit, după cum Dumnezeiescul Cuvânt a zis: Spre cine voi căuta fără decât spre cel blând și liniștit și care tremură de cuvintele Mele, cântăm: Aliluia!

Icosul 9

Mutatu-te-ai ca și Ilie, râvnitorul, la cer, în căruța faptelor bune șezând, unde viața ta arătat s-a scris, Prea Cuvioase și acum înaintea Stăpânului stând, pomenește-ne și pre noi care îți cântăm:
Bucură-te, că acolo mai mult te nevoiai!
Bucură-te, că Marelui Ioan Botezătorul următor te-ai arătat!
Bucură-te, că precum Moise, Marea Roșie, așa peste patimi ai trecut!
Bucură-te, că pre Veliar l-ai biruit!
Bucură-te, că în căldura zilei și în frigul nopții mult te-ai trudit!
Bucură-te, că Mântuitorului Hristos ai urmat!
Bucură-te, că taberele diavolești ai pierdut!
Bucură-te, că de nălucirile lor nu te-ai temut!
Bucură-te, că viața veșnică ai câștigat!
Bucură-te, ajutorul meu acum și în ceasul morții mele!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 10

Venind în Sfânta Lavra ta, din Dumnezeiască rânduială, ca la 400 de bărbați armeni, ai poruncit fraților să-i ospăteze pe ei, căci milostiv și primitor de străini ai fost. Pentru aceea, te lăudăm, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Vrând Dumnezeu să te proslăvească pe pământ a înmulțit pâinile, pentru că nefiind pâini pentru 10 oameni ai săturat atâta mulțime pentru că ai zis ucenicului tău Dometian: Mergi, precum ți-am zis, că acestea zice Duhul Sfânt: vor mânca și va mai prisosi! Pentru care auzi acestea:
Bucură-te, că Dumnezeu pe pământ te-a proslăvit!
Bucură-te, că prin cuvântul tău pâinile s-au înmulțit!
Bucură-te, că, precum Mântuitorul în pustie 5000, așa tu, o mulțime de 400, ai săturat!
Bucură-te, că toți de aceasta s-au minunat!
Bucură-te, că până la trei luni ușa chelăriei nu s-a închis de mulțimea pâinilor!
Bucură-te, de străini primitorule!
Bucură-te, al tuturor de cele cerești ospătătorule!
Bucură-te, că multe Minuni ai făcut!
Bucură-te, că după lege te-ai nevoit și acum ai luat cununa dreptății!
Bucură-te, că acum cu Îngerii în cer locuiești!
Bucură-te, că Împărăția cerească ai dobândit!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 11

Secetă pre pământ fiind multă vreme și toți strâmtorându-se veneau la tine, căzând ca să îmblânzești pe Dumnezeu spre a da ploaie, deci le ziceai că: Vrea Dumnezeu, fiilor, a ne înțelepți prin această pedeapsă și să-I cântăm: Aliluia!

Icosul 11

Aducând lui Dumnezeu Jertfa cea fără de sânge, cu multă vrednicie și cu lumină din cer strălucindu-te, ai acoperit împreună și pe Dometian ucenicul tău și a rămas acea lumină de la începutul slavosloviei întreit sfântă, până la împlinirea ei. Pentru aceasta, strigăm ție:
Bucură-te, căci, cu vrednicie, ai fost Preot lui Dumnezeu!
Bucură-te, că și pre ucenicul tău asemenea l-ai făcut!
Bucură-te, că mari daruri ai primit de la Dumnezeu!
Bucură-te, că aducând Dumnezeieștile Daruri vedeai de multe ori pe Îngeri cu tine slujind!
Bucură-te, că împărtășind pe frați cunoșteai pe cei vrednici și pe cei nevrednici!
Bucură-te, cunoscătorul celor ascunse!
Bucură-te, că aceste daruri,pentru vrednicie, le-ai primit de la Dumnezeu!
Bucură-te, că și pre pământ și în cer, te-a proslăvit!
Bucură-te, că alegerea bine o ai săvârșit!
Bucură-te, părtașule al cetățenilor cerești!
Bucură-te, că cerul l-ai descuiat, ca Ilie Prorocul!
Bucură-te, ajutătorul celor ce se roagă ție!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 12

Mai înainte arătându-ți Mântuitorul Hristos mutarea ta spre Dânsul, cea mult dorită, Părinte, ca și de demult lui Moise, văzătorul de Dumnezeu, căruia următor prin fapte bune făcându-te, ai despărțit marea patimilor și ai trecut neoprit la pământul făgăduinței, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 12

Izvor de tămăduiri și mai înainte și după moarte, Prea Cuvioase, pre tine dobândindu-te, ca pre un doctor al sufletelor și al trupurilor noastre îți cântăm zicând:
Bucură-te, Mare Făcătorule-de-Minuni!
Bucură-te, izvor nesecat de tămăduiri!
Bucură-te, cel ce ai încuiat pe demonul cel rău în adânc!
Bucură-te, cetățeanul cel ceresc!
Bucură-te, cel ce, ca Ilie, în căruța faptelor bune te-ai înălțat la cer!
Bucură-te, că și pe ucenicul tău după patru zile acolo l-ai chemat!
Bucură-te, că și după moartea ta, Mănăstirea nu o ai părăsit!
Bucură-te, că tuturor ne mijlocești mântuire la Sfânta Treime!
Bucură-te, trandafirul grădinii Raiului!
Bucură-te, primitorul multor daruri!
Bucură-te, că acum cu Îngerii dănțuiești!
Bucură-te, căci, cu toți Sfinții și cu Cuvioșii, te veselești!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 13

O, Prea Cuvioase Părinte, primind de la noi, fiii tăi, această puțină cântare de laudă, ca pe o alcătuire de prunci mici, însă din dragoste fierbinte adusă, mijlocește la Prea Sfânta Treime pentru noi, să ne învrednicim bucuriei celei veșnice, măcar de suntem și nevrednici și să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Acest Condac se rostește de trei ori.

După aceasta se cisesc iarăși Icosul 1 și Condacul 1 pe care le găsiți mai jos.

Icosul 1

Înger, între oameni, pe pământ ai petrecut Părinte Eftimie, înălțându-te în sus cu aripile smereniei, Preacuvioase; pentru aceasta, de la toți auzi:
Bucură-te, Îngerule pământesc!
Bucură-te, omule cel ceresc!
Bucură-te, înălțimea faptelor bune!
Bucură-te, a smereniei înălțime!
Bucură-te, al monahilor îndreptătorule!
Bucură-te, al tuturor povățuitorule!
Bucură-te, că înfrânarea ai săvârșit!
Bucură-te, că patimile le-ai biruit!
Bucură-te, Părinte al Părinților!
Bucură-te, părtașule al pustnicilor!
Bucură-te, că de tine s-au bucurat Îngerii!
Bucură-te, că de tine se veselesc Arhanghelii!
Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!

Condacul 1

Preacuviosului și de Dumnezeu purtătorului Părintelui nostru, celui minunat întru fapte vrednice de fericire, cântări de laudă să-i împletim noi, fiii săi. Luminătorul pustiei și povățuitorul călugărilor cu fapta și cu cuvântul, ca celui ce are îndrăzneală către Domnul să-i strigăm: Bucură-te, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie!