Acasă Acatiste si rugaciuni Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul

Acatistul Sfântului Ierarh Glicherie Mărturisitorul

201

15 / 28 Iunie

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pre noi.

Slavă Ție, Dumnezeul nostru, Slavă Ție!

Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindenea ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și Te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, Bunule, sufletele noastre.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi (de trei ori).

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău.

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel viclean. Amin.

Miluiește−ne pre noi, Doamne, miluiește−ne pre noi, că nepricepându−ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui Stăpân noi, păcătoșii robii Tăi, miluiește−ne pre noi.

Slavă…

Doamne, miluiește−ne pre noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia spre noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pre noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem norodul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm.

Și acum…

Ușa milostivirii deschide−o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu ești mântuirea neamului creștinesc.

Crezul

Cred într−unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor. Și întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul−Născut, Care din Tatăl S−au născut mainainte de toți vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu Tatăl, prin Care toate s−au făcut. Care pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire S−au pogorât din ceruri și S−au întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, și S−au făcut om. Și S−au răstignit pentru noi în vremea lui Pilat din Pont, și au pătimit, și S−au îngropat, și au înviat a treia zi după Scripturi. Și S−au înălțat la ceruri, și șade de−a dreapta Tatălui. Și iarăși va să vină cu slavă, să judece viii și morții, a Cărui Împărăție nu va avea sfârșit. Și întru Duhul Sfânt, Domnul de viață Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, Care au grăit prin Prooroci. Întru una sfântă, sobornicească și apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Psalmul 50

Miluiește−mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, și după mulțimea îndurărilor Tale șterge fărădelegea mea.Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fărădelegea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție Unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptezi întru cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu. Că iată, întru fărădelegi m−am zămislit și în păcate m−a născut maica mea. Că iată, adevărul ai iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi−ai arătat mie. Stropi−mă−vei cu isop și mă voi curăți; spăla−mă−vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucura−se−vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fărădelegile mele șterge−le. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu−L lua de la mine. Dă−mi mie bucuria mântuirii Tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța−voi pre cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește−mă de sângiuri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura−se−va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de ai fi voit jertfă, Ți−aș fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, duhul umilit; inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății, prinosul și arderile de tot; atunci vor pune pre altarul Tău viței.

Condacul 1

Apărătorule al dreptei credinţe, cu viaţa şi cu învăţăturile Tale ai împodobit biserica lui Hristos preafericite Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta cu credinţă şi cu evlavie te lăudăm cinstind ostenelile tale zicând: Bucură-te preafericite Ierarhe Glicherie, mărturisitor al Ortodoxiei!

Icosul 1

Cel ce din pruncie ai fost ales de Dumnezeu pentru a păstori oile Sale cele cuvântătoare la păşunea dreptei credinţe, Sfinte Ierarhe Glicherie, fără frică ai propovăduit păstoriţilor tăi Ortodoxia cea curată şi ai Întors la credinţă. pe cei rătăciţi, pentru care te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, că din pruncie credinţa cea dreaptă ai păzit;
Bucură-te, că pentru Ortodoxie mult te-ai ostenit;
Bucură-te, că la botez numele Sfântului Gheorghe ai primit;
Bucură-te, că vieţii lui ai urmat;
Bucură-te, că pentru credinţa cea dreaptă mucenic te-ai arătat;
Bucura-te, că pentru ortodocşi până la moarte ai răbdat;
Bucură-te, că pentru dreapta credinţă la moarte ai fost condamnat;
Bucură-te, căci cu dumnezeiască minune de la moarte ai fost salvat;
Bucură-te, că prin rugăciunile tale şi alţii de moarte au scăpat;
Bucura-te, că pentru Biserică prin tine Dumnezeu a lucrat;
Bucură-te, că pe credincioşi cu apa dreptei credinţe i-ai adăpat;
Bucura-te, că oile turmei tale de reaua credinţă papistăşească le-ai apărat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 2

Ca o rază de lumină din părinţi credincioşi ai strălucit Sfinte Ierarhe Glicherie, şi cu dumnezeieştile cuvinte Biserica lui Hristos Dumnezeu ai împodobit, iar acum în ceruri în Biserica cea biruitoare, cânţi neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

De la Sfântul Botez arvuna dreptei credinţe ai primit Sfinte Ierarhe Glicherie şi la vreme potrivită Dumnezeu te-a ridicat ca să curăţeşti Biserica Lui de neghina relei credinţe papistăşeşti. Pentru aceasta te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, cel de din părinţi binecredincioşi ai răsărit;
Bucură-te, cel ce cu dreapta credinţă te-ai împodobit;
Bucură-te, că strămoşii tăi pentru credinţă au suferit;
Bucură-te, că tu absenţa lor ai suplinit;
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşilor ai pătimit;
Bucură-te, că înnoirile papistaşilor ai ruşinat;
Bucură-te, că adevărata credinţă prin răbdare şi pătimire ai demonstrat;
Bucură-te, că din Suceava la laşi ai plecat;
Bucură-te, că în Mănăstirea Cetăţuia ai intrat;
Bucură-te, că viaţa călugărească acolo ai învăţat;
Bucură-te, cel ce mintea cu dumnezeieşti cugetări ţi-ai luminat;
Bucură-te, căci cu focul . dragostei dumnezeieşti te-ai adăpat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 3

După ce viaţa călugărească desăvârşit ai învăţat, la treapta diaconiei şi preoţiei ai fost ridicat Sfinţite Ierarhe Glicherie, slujind un an la Sfintele Moaşte ale Cuvioasei Paraschiva şi cu totul lui Dumnezeu dăruindu-te ai cântat: Aliluia!

Icosul 3

Dorind o viaţă mai aleasă, la Sfânta Mănăstire a Neamţului te-ai sălăşluit, unde pildă de viaţă sfântă tuturor arătându-te, preot slujitor ai fost rânduit şi întru toate credincios te-ai arătat Sfinte Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta cu evlavie te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, cel ce pe toţi din Mănăstirea Cetăţuia viata sfântă i-ai învăţat;
Bucura-te, cel ce în Mitropolia Moldovei ca preot ai slujit;
Bucură-te, cel ce şi Cuvioasei Paraschiva cu credinţă i-ai slujit;
Bucură-te, cel ce frica de Dumnezeu pe toţi i-ai învăţat;
Bucură-te, că tuturor pildă de viaţă sfântă te-ai arătat;
Bucură-te, că pe Hristos în inima ta l-ai purtat;
Bucură-te, că lui Dumnezeu cu smerenie şi credinţă te-ai rugat;
Bucură-te, căci cu cuvântul şi fapta pe Hristos l-ai mărturisit;
Bucură-te, că pe mulţi la dreapta credinţă i-ai povăţuit;
Bucură-te, .că în post şi rugăciune toată viaţa ai trăit;
Bucură-te, că în ispite şi in pătimiri ca un diamant ai strălucit;
Bucură-te, mărgăritar al credinţei, nebiruit de vrăjmaşi;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 4

Cu răutate pornindu-se oarecând non calendariştii asupra binecredincioşilor creştini ortodocşi, toţi fiii cei adevăraţi ai Bisericii noastre s-au bucurat nespus de mult de alegerea ta ca păstor al lor, Sfinte Ierarhe Glicherie, şi văzând în tine un puternic apărător al legii strămoşeşti au cântat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 4

Strălucind ca un luceafăr al Ortodoxiei, chemat ai fost de Mântuitorul Hristos la treapta preoţiei pe care ai slujit-o cu vrednicie jertfindu-te pentru dreapta credinţă; Domnul Iisus te-a ridicat pe tine în scaunul arhieresc, sfinţit fiind de Mitropolitul Galaction. Pentru aceasta, bucurându-ne de iconomia lui Dumnezeu te lăudăm pe tine cântând:

Bucură-te, că preoţia la care ai fost chemat cu sfinţenie ţi-ai plinit;
Bucura-te, că slujind Domnului cu frică, la treaptă mai înaltă ai fost chemat;
Bucură-te, că Domnul cu cinstea arhierească te-a îmbrăcat;
Bucură-te că Arhiereu vrednic lui Hristos te-ai arătat;
Bucură-te, ca Mitropolit vrednic tuturor creştinilor ortodocşi te-ai dovedit;
Bucură-te, căci cu toate virtuţile arhiereşti ai fost împodobit;
Bucură-te, că spre păstorire mitropolia binecredincioşilor ţi s-a încredinţat;
Bucură-te că ajutat fiind de popor Mănăstirea Slătioara ai întemeiat;
Bucură-te, că pe fiii tăi frica de Dumnezeu i-ai învăţat;
Bucură-te, că prin post şi rugăciune pe toţi vrăjmaşii l-ai ruşinat;
Bucură-te, cel ce întru ajutorul tuturor cu sârguinţă ai stat;
Bucură-te, cel ce pe cei săraci totdeauna i’;ai miluit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 5

Vestea despre vieţuirea ta cu mare sfinţenie, sfinţite Ierarhe Glicherie, a ajuns până departe peste hotarele ţării noastre, şi, toţi auzind lăudau pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia!

Icosul 5

Şezut-ai pe scaunul Mitropoliei tuturor binecredincioşilor din toată România ca o făclie mult luminoasă în sfeşnicul Bisericii lui Hristos, luminând pe toţi cu învăţăturile cele drepte ale credinţei strămoşeşti. Pentru aceasta şi noi cu umilinţă te lăudăm zicând:

Bucură-te, că scaunul Mitropoliei în Slătioara Hristos ţi-a rânduit;
Bucură-te, cel ce ca un fulger al turmei, ţara ai strălucit;
Bucură-te, că ales păstor al turmei lui Hristos te-ai numit;
Bucură-te, că de mâinile papistaşilor oile cuvântătoare le-ai ferit;
Bucură-te, că ademenirile noilor calendarişti le-ai biruit;
Bucură-te, că de ameninţările duşmanilor nicidecum nu te-ai înfricoşat;
Bucură-te, căci cu arma adevărului te-ai înarmat;
Bucură-te, căci pe popii cei mincinoşi cu mult curaj i-ai înfruntat;
Bucură-te, că împreună cu Părintele David pe vrăjmaşi ai biruit;
Bucură-te, căci ca Sfântul Marcu Efeseanul ai fost legat;
Bucură-te, că pentru adevăr în lanţuri ai fost legat;
Bucură-te, că prin aceasta Sfinţilor Apostoli ai urmat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie !

Condacul 6

Propovăduind cu mare râvnă si îndrăzneală cuvântul Dumnezeului celui adevărat, Ierarhe Glicherie ţi-ai ferit credincioşii de uneltirile răilor prigonitori, întărindu-i pe toţi să rabde cu vitejie pentru Hristos care va da biruinţă. Drept aceea să-i cântăm toţi: Aliluia!

Icosul 6

Fiind hirotonit arhiereu după rânduiala Sfintelor Canoane la Moara Domnească din Bucureşti şi întorcându-te în Moldova la Mănăstirea Slătioara, cu mare bucurie ai fost primit de preoţi şi de poporul cel drept credincios pe toţi mângâindu-i în dreapta credinţă; pentru aceasta, cinstindu-te îţi zicem ţie:

Bucură-te, cel plin de dumnezeiască râvnă care la ai tăi te-ai întors;
Bucură-te, Ierarhe fericite al Domnului nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, cela ce de fiii duhovniceşti cu dragoste al fost aşteptat;
Bucură-te, că pe toţi fiii tăi ca arhiereu i-ai binecuvântat;
Bucură-te, că din închisoare şi exil la SIătioara ai venit;
Bucură-te, că iarăşi cu mare bucurie Părintele David te-a primit;
Bucură-te, că Dumnezeu întru toate te-a întărit;
Bucura-te, că. pe toţi la dreapta credinţă i-ai îndreptat;
Bucură-te, că pe cei rătăciţi cu mare îndrăzneală i-ai înfruntat;
Bucură-te, că de momeli şi daruri nu te-ai lăsat înşelat;
Bucură-te, căci cu înfricoşări nu te-au înspăimântat;
Bucură-te, că defăimare şi necinste ai răbdat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 7

Mai înainte de hirotonisirea ta ca arhiereu, în ziua de Sfântul Grigorie al Neochesariei, de la Răchitoasa din exil ai fost răpit noaptea şi adus în Bucureşti, de frica noilor papistaşi, Ierarhe Glicherie, sfinţit fiind arhiereu ai luat crucea lui Hristos cântându-i cu credinţă: Aliluia!

Icosul 7

Hristos Mântuitorul nostru căutând spre sfintele tale rugăciuni te-a scos din temniţă şi din exil, preafericite Ierarhe Glicherie, spre folosul Bisericii tale, ca cel ce erai încercat prin toate greutăţile marilor mărturisitori ai adevărului; pentru aceasta şi noi lăudându-te îţi zicem ţie:

Bucură-te, cel ce pentru adevăr în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, cel ce şi acolo ca în mănăstire cu tot sufletul te-ai rugat;
Bucură-te, că Hristos a primit rugăciunea. ta şi nu te-ai ruşinat;
Bucură-te, că prin voia Lui din închisoare ai fost slobozit;
Bucură-te, că pe toţi credincioşii în credinţă i-ai întărit;
Bucură-te, că bisericile dărâmate toate le-ai reclădit;
Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu i-ai mulţumit;
Bucură-te, că râvna ta pentru Ortodoxie Dumnezeu ţi-a răsplătit;
Bucură-te, căci cu cunună cerească te-a încununat;
Bucură-te, că mărturisitorilor celor de demult te-ai asemănat;
Bucură-te, că împreună cu dânşii ai fost numărat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 8

Apărător celor dosădiţi şi puternic luptător împotriva noilor calendarişti care au stricat tradiţia frumoaselor aşezăminte ale Sfinţilor Părinţi te-ai arătat Ierarhe Glicherie, călăuzind turma ta cu strălucirea minunatelor tale nevoinţe prin pustietatea cea sălbatică a patimilor, către pământul făgăduinţei cereşti, al lui Hristos căruia împreună să-i cântăm: Aliluia!

Icosul 8

Cei ce iubeau minciuna şi inovaţiile papistăşeşti căutau asupra ta felurite pricini şi acuzaţii nedrepte pentru ca din nou să fii arestat şi izgonit din mijlocul turmei tale. Dar tu ca un adevărat păstor ai stat până la moarte şi ţi-ai pus sufletul pentru oile tale, Ierarhe Glicherie. Pentru aceasta şi noi smeriţii te lăudăm pe tine zicând:

Bucură-te, cela ce eşti adevărat arhiereu al lui Hristos;
Bucură-te, că tuturor credincioşilor le eşti de mare folos;
Bucură-te, că în necazuri ca un diamant te-ai dovedit;
Bucură-te, că viclenia papistaşilor ai vădit;
Bucură-te, că de către dânşii cu cruzime ai fost schingiuit;
Bucură-te, că răutatea lor întru nimic o ai socotit;
Bucură-te, că după bătăi şi în tot felul de necazuri mai strălucit ai ieşit;
Bucură-te, că la Piatra Neamţ până la moarte ai fost bătut;
Bucură-te, că după bătaie la Bucureşti în temniţă ai fost aruncat;
Bucură-te, că femeia ministrului de interne te-a hrănit şi te-a adăpat;
Bucură-te, că pentru credinţa strămoşească pe toate le-ai răbdat;
Bucură-te, că puternicii timpului te-au persecutat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 9

Cu multă grijă ai privegheat asupra duhovniceştii tale turme în vreme de furtună, Preasfinţite Ierarhe Glicherie, şi pe toţi i-ai îmbărbătat să nu se abată de la dreapta credinţă, ci lui Hristos Dumnezeu laudă să-i aducă strigând: Aliluia!

Icosul 9

Ca o mlădiţă odrăslită din tulpina neamului nostru, preafericite Glicherie, pentru credinţa ta şi pentru a păzi pe credincioşi în dreapta credinţă, ai fost aruncat în temniţă multe bătăi suferind,
de cununa cea neveştejită a mărturisitorilor te-ai învrednicit; pentru aceasta şi noi cu dragoste strigăm ţie:

Bucură-te, Ierarhe Glicherie că adevărul ai slujit;
Bucură-te, că pentru popor şi dreapta credinţă mult ai pătimit;
Bucură-te, că pentru predaniile sfinţilor mult te-ai ostenit;
Bucura-te, cel ce cu bărbăţie pe potrivnici i-ai biruit;
Bucură-te, cel ce în noianul, pătimirilor te-ai arătat iscusit;
Bucură-te, că pe fraţii cei mincinoşi prin înţelepciune i-ai biruit;
Bucură-te, căci conducerea Sfântului Munte te-a blagoslovit;
Bucură-te, că Patriarhul Ierusalimului te-a întărit;
Bucură-te, că pe poporul cel credincios cu frica lui Dumnezeu l-ai îngrădit;
Bucură-te că te-ai aflat neamului nostru stâlp nebiruit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 10

Minunatele tale fapte bune, Ierarhe Glicherie, nu s-au măsurat cu lungimea vremii ci cu inima ta cea aprinsă pentru dreapta credinţă. Dar îndelunga ta păstorie a turmei lui Hristos, mai puternică a făcut inima ta; pentru aceasta te-ai învrednicit a fi împreună cu sfinţii şi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 10

Ca un zid puternic te-ai arătat în faţa vrăjmaşilor credinţei strămoşeşti, Ierarhe Glicherie, că prin tot felul de chinuri au căutat să te slăbească în credinţa ta şi minciuna să o mărturiseşti. Dar tu ca un stâlp de foc ai rămas, până departe luminând şi pildă vie păstoriţilor tăi făcându-te. Pentru aceasta cu evlavie te lăudăm zicând ţie:

Bucură-te, cel pe care jandarmii cu patul armei te-au lovit;
Bucură-te, căci cu cizmele al fost călcat şi strivit;
Bucură-te, că prin gard de sârmă ghimpată ai fost trecut;
Bucură-te, că până la moarte urmele rănilor le-ai purtat;
Bucură-te, că prin suferinţe lui Hristos ai bineplăcut;
Bucură-te, că. din sângele tău pământul ţării s-a adăpat;
Bucură-te, că adevărul cu viaţa ta l-ai pecetluit;
Bucură-te, că în dreaptă credinţă ai rămas neclintit;
Bucură-te, că dureri nesuferite ai răbdat;
Bucură-te, că pilda sfinţilor mucenici ai răbdat;
Bucură-te, că Ţara Moldovei prinos lui Dumnezeu te-a dat;
Bucură-te, al Bisericii strămoşeşti stâlp nebiruit;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 11

De multe ori ai fost arestat, la ani grei de temniţă, ai fost osândit şi la moarte ai fost condamnat, sfinte Ierarhe Glicherie; dar tu răbdând asemeni celor de demult care mărturiseau adevărul, ai rămas neclintit în credinţă şi lui Dumnezeu laudă aducând cântai cu evlavie: Aliluia!

Icosul 11

Saizeci de ani ai păstorit biserica lui Hristos ca preot, arhiereu şi mitropolit îngrijindu-te de oile turmei tale duhovniceşti cu multă sârguinţă. Pentru aceasta, după cuviinţă te lăudăm pe tine şi zicem:

Bucură-te, neobosit Păstor al turmei duhovniceşti;
Bucură-te, că predaniile Sfinţilor Părinţi cu râvnă mucenicească le-ai păzit;
Bucură-te, că pe fiii tăi în chinuri fiind nu i-ai părăsit; .
Bucură-te, că dreapta credinţă pe toţi i-ai învăţat;
Bucură-te cel ce cu osârdie pildele sfinţilor ai urmat;
Bucură-te, că bisericile dărâmate le-ai reconstruit;
Bucură-te, cel ce Mănăstirea Slătioara ai întemeiat;
Bucură-te, că şi alte mănăstiri cu viaţă duhovnicească ai împodobit;
Bucură-te, cel ce smerenia cea adâncă pe preoţii tăi i-ai învăţat;
Bucură-te, că marilor cuvioşi cu adevărat ai urmat;
Bucură-te, că şi în Sfântul Munte multora le-ai fost folositor;
Bucură-te, că şi la mormântul Domnului cu râvnă te-ai închinat;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 12

Dărâmat-au necredincioşii papistaşi toate sfintele biserici zidite de tine dar prin credinţa ta iarăşi le-ai ridicat şi ai slujit cu vrednicie în ele; iar acum, în ceruri fiind şi asupra bisericii tale veghind, mai mândre lăcaşuri s-au înălţat spre slava întregii ortodoxii. Pentru aceasta cu credinţa cântăm cu toţii lui Dumnezeu Cel ce pe toate spre bine le orânduieşte Aliluia!

Icosul 12

In vremea când s-a ridicat furtuna asupra Bisericii, te-a ales pe tine Dumnezeu, sfinte Ierarhe Glicherie, ca pe o corabie salvatoare a neamului românesc, pentru păstrarea dreptei credinţe. Iar după plecarea ta la cele cereşti ne-a dăruit Dumnezeu sfintele tale moaşte ca o comoară de mult preţ care se odihneşte în Mănăstirea Slătioara; pentru aceasta zicem către tine:

Bucură-te, apărător neînfricat al turmei lui Hristos;
Bucură-te, că te-ai arătat fiilor tăi adevărat păstor cuvios;
Bucură-te, cel ce ai cinstit slujba cea încredinţată ţie;
Bucură-te, că nu te-ai abătut de la Sfânta Ortodoxie;
Bucură-te, că înainte de adormire îngerii ţi-au slujit Sfânta liturghie;
Bucură-te, că acum cu sfinţii în ceruri ai mângâiere;
Bucură-te, căci credinţa cea bună până la sfârşit o ai păzit;
Bucură-te, căci împreună cu Sfinţii Apostoli lupta cea bună ai luptat;
Bucură-te, căci cununa biruinţei şi a dreptăţii de la Hristos ai luat;
Bucură-te, că pildă de viaţă înaltă pentru toţi ai lăsat;
Bucură-te, fierbinte mărturisitor al credinţei strămoşeşti;
Bucură-te, că şi acum din ceruri de noi te îngrijeşti;
Bucură-te, preafericite Ierarhe Glicherie!

Condacul 13

O, preafericite Ierarhe Glicherie, care cu vrednicie lui Hristos ai slujit şi prin strădaniile şi pătimirile tale din această viată te-ai învrednicit să dobândeşti partea cea de-a dreapta Tatălui Ceresc, primind smerite le noastre rugăciuni de acum, cere de la bunul Dumnezeu să dăruiască Bisericii Sale tărie iar ţării noastre pace, întru toate bună sporire, nouă credincioşilor iertare de păcate şi mare milă ca să cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice Icosul 1 şi condacul 1.

Rugăciune către Sfântul Ierarh Glicherie

Sfinte Ierarhe Glicherie cel ce ai fost cu adevărat trăitor cu multă smerenie al vieţii călugăreşti şi purtător al darurilor celor cereşti, ai pus credinţa cea dreptslăvitoare mai presus de toate cele vremelnice şi ai îndurat chinuri si condamnare la moarte pentru apărarea legii noastre strămoşeşti şi pentru poporul cel dreptcredincios pe care l-ai întărit şi legea cea sfântă l-ai învăţat. Datori suntem cu toţii să te cinstim pe tine care ai fost odrăslit în ţara Moldovei şi cu credinţa cea sfântă a Ortodoxiei ai fost împodobit iar acum te bucuri de slava mucenicilor şi a mărturisitorilor lui Hristos; primeşte rugăciunea noastră şi mijloceşte pentru noi înaintea Bunului şi Preamilostivului Dumnezeu cel în Treime lăudat. Ocroteşte cu rugăciunile tale pe toata lumea care te cinsteşte pe tine ca pe un stâlp neclintit al dreptei credinţe. Roagă-te Domnului să se întărească unitatea şi dragostea de credinţă între fraţi, să se reverse harul păcii în inimile tuturor, să ferească turma dreptcredincioşilor de toată reaua întâmplare ca într-un cuget şi într-un glas să-L preaslăvim pe Dătătorul darurilor şi Mântuitorul nostru. Priveghează şi te roagă pentru noi, ca izbăviţi fiind prin mijlocirile tale de cursele celui rău, lupta cea bună a mântuirii să o ducem în toate clipele vieţii noastre rămânând neclintiţi în dreapta credinţă a moşilor şi strămoşilor noştri. Roagă-te Domnului să trimită grabnicul Său ajutor tuturor dreptcredincioşilor care aleargă la sprijinul şi ajutorul tău, să asculte toate cererile de mântuire şi de folos în viaţa de acum şi cea viitoare. Dă dar sfintelor tale moaşte ca toţi cei ce ţi se vor închina cu credinţă să primească ajutorul tău pentru cererea pe care fiecare din noi o facem, dobândind cele de folos spre binele nostru şi să preamărim pe Preabunul Dumnezeu, cel Întreit închinat în Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Amin.